logo
logo

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w Pietrucha International Sp. z o.o. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo Pietrucha International Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach przy ulicy Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@pietrucha.pl,  lub korespondencyjnie na adres administratora Pietrucha International Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach przy ulicy  Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki,

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

 a) wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Pietrucha International Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Pietrucha International Sp. z o.o. , do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pietrucha International Sp. z o.o. , do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pietrucha International Sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy; 

4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,

b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Pietrucha International Sp. z o.o. w Błaszkach, lub wysyłając maila na adres: rodo@pietrucha.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).